Zásady zpracování osobních údajů

Tyto Zásady zpracování osobních údajů zákazníků jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (“GDPR”). Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu a/nebo příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie týkajících se ochrany osobních údajů.

Subjekt Správce

  • Ing. Karel Melecký
  • Uličky 283, 747 56 Dolní Životice
  • IČO 40300421
  • Zapsán v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Opavy pod čj. MMOP 100530/2009/ZIVN/KuE ze dne 29. 10. 2009.
  • Kontakt: posta@karelmelecky.cz

Předmět činnosti Správce

Správce poskytuje služby v oblasti tvorby a správy webů, tiskovin a dalších nástrojů marketingové komunikace. Rozsah poskytovaných služeb se může změnit. Bude-li mít změna významný dopad na tyto Zásady, provede Správce jejich aktualizaci.

Zpracovatelé, pověřenci a jiní správci

Správce nepoužívá zpracovatele pro zpracování osobních údajů subjektů ani není zpracovatelem osobních údajů pro třetí strany. Správce ze zákona nepotřebuje a nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce nesdílí osobní údaje subjektů s jinými správci.

Zpracování osobních údajů

Za osobními údaje se považují všechny informace, které se vztahují k fyzické osobě a které mohou umožnit její jednoznačnou identifikaci. V souvislosti s poskytováním služeb může Správce zpracovávat osobní údaje zákazníků na základě zákonného pověření, oprávněného zájmu a/nebo uděleného souhlasu subjektů údajů.

Osobní údaje Správce zpracovává v nejmenším možném rozsahu nezbytném pro plnění smluv, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů, případně pro realizaci úkonů přijatých před uzavřením smlouvy na jeho žádost.

Dále Správce zpracovává údaje nezbytné pro splnění povinností uložených právními předpisy, např. zákonem o účetnictví. Ten nařizuje archivovat účetní doklady, jež mohou obsahovat osobní údaje fyzických osob, po stanovenou dobu. Osobní údaje nelze oddělit od účetních dat, jejich celistvost je vyžadována např. finančním úřadem.

Také vzájemná komunikace může obsahovat osobní údaje. Poskytnutí těchto údajů v komunikaci se považuje za souhlas subjektu s jejich zpracováním.

Osobní údaje získává Správce od subjektů údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík) na základě smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu Správce. Zpracovány jsou výhradně údaje nezbytné k uzavření a plnění smluv a plnění souvisejících povinností.

Zákazník, který Správci poskytne osobní údaje nebo s ním uzavře ústní čí písemnou smlouvu o poskytnutí služby, vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro plnění této smlouvy a zákonných povinností Správce.

Osobní údaje osob, které poskytnou osobní údaje v elektronické komunikaci a neuzavřou se Správcem smlouvu o poskytnutí smlouvy, Správce neuchovává a nezpracovává.

Při elektronické komunikaci je možné, že komunikující osoba poskytne osobní údaje třetích osob. V takovém případě má Správce za to, že komunikující osoba má souhlas subjektu poskytovaných osobních údajů. Tím nejsou dotčena práva na ochranu osobních údajů těchto třetích osob.

Informace o zabezpečení

Zabezpečení osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou, zničením nebo poškozením věnuje Správce přiměřenou pozornost. Osobní údaje obsažené v elektronické komunikaci a elektronických dokumentech jsou uloženy na nosičích dat bez přístupu z veřejné sítě. Jsou fyzicky chráněny před neoprávněným použitím a zálohovány. Dokumenty ukládané v cloudových službách neobsahují osobní údaje. Osobní údaje nejsou přístupné třetím osobám (např. účetní firmě).

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Některé údaje je možno zpracovávat na základě smlouvy, oprávněného zájmu Správce či na základě zákona, jiné jen na základě souhlasu subjektu údajů.

Zpracování údajů z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněného zájmu Správce

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, zákonných povinností Správce a ochranu oprávněných zájmů Správce nelze odmítnout. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není třeba souhlasu subjektu údajů.

Mazání údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nutnou ke splnění smluvních povinností Správce. Osobní údaje o zákaznících uchovává Správce 3 roky ode dne ukončení spolupráce, pokud se nejedná o účetní doklady. Osobní údaje o osobách, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí služby, uchovává Správce 1 rok ode dne posledního kontaktu. Poté jsou osobní údaje smazány.

Účetní doklady

Faktury a další účetní doklady vystavené Správcem jsou v souladu s příslušnými předpisy archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po stejnou dobu archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě (zakázce). Poté jsou tyto údaje smazány.

Informace o cookies na těchto webových stránkách
Cookies jsou soubory s informacemi, které se z webových stránek stahují na počítač, telefon či tablet uživatele. Uživateli usnadňují použití webových stránek, vlastníkovi umožňují provoz různých funkcí nebo mu poskytují informace o tom, jak návštěvníci stránky používají.

Cookies jsou dočasné, nebo trvalé. Dočasné cookies zajistí rozpoznání uživatele během návštěvy webových stránek. Platnost dočasných cookies končí zavřením webového prohlížeče nebo odhlášením uživatele. Trvalé cookies jsou po určitou dobu umístěny v zařízení uživatele i po zavření webového prohlížeče. Slouží k uložení uživatelských preferencí při dalších návštěvách stránek.

Webové stránky https://karelmelecky.cz používají cookies vlastního redakčního systému a cookies třetích stran (např. Google Analytics). Veškeré informace shromážděné prostřednictvím cookies se uchovávají pouze do vypršení jejich platnosti.

Souhlas s používáním cookies

Soubory cookies se na zařízení uživatele ukládají pouze s jeho souhlasem. Ten uživatel uděluje odklepnutím informační lišty a/nebo pokračováním v prohlížení webu. Pokud uživatel se stažením cookies nesouhlasí, musí web opustit.

Nastavení a smazání cookies

Soubory cookies lze kdykoliv zablokovat nebo smazat. Nastavení je dostupné v každém prohlížeči.

Více informací o cookies a jejich správě

Způsob zpracovávání osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje výhradně v elektronické podobě, a to v souladu s právními předpisy a těmito Zásadami tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům, jejich změnám, úpravám, ztrátě, poškození nebo jinému zneužití.

Informace o právech subjektů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů, kterého lze identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu a která odpovídajícím způsobem prokáže Správci svou totožnost, má následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům. Od Správce může vyžadovat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech jejich zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, a nebudou-li negativně dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti je Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat poplatek.

Žádost o kopii osobních údajů nebo potvrzení o zpracování osobních údajů lze podat písemně formou doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu Správce. V případě rozdílných identifikačních údajů v žádosti subjektu a evidenci Správce si Správce vyhrazuje právo žádosti nevyhovět.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce neprokáže oprávněné důvody ke zpracování těchto údajů.

Žádost o výmaz osobních údajů lze podat písemně formou doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu Správce. V případě rozdílných identifikačních údajů v žádosti subjektu a evidenci Správce si Správce vyhrazuje právo žádosti nevyhovět.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

Žádost o omezení zpracování osobních údajů lze podat písemně formou doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu Správce. V případě rozdílných identifikačních údajů v žádosti subjektu a evidenci Správce si Správce vyhrazuje právo žádosti nevyhovět.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na oznámení, že Správce opravil, vymazal nebo omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci, v běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Správce o předání těchto údajů jinému Správci. Pokud by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

Žádost o přenos osobních údajů lze podat písemně formou doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu Správce. V případě rozdílných identifikačních údajů v žádosti subjektu a evidenci Správce si Správce vyhrazuje právo žádosti nevyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce. Pokud Správce neprokáže důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Správce zpracování bez zbytečného odkladu ukončí.

Námitku je možno vznést písemně formou doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu Správce. V případě rozdílných identifikačních údajů v žádosti subjektu a evidenci Správce si Správce vyhrazuje právo žádosti nevyhovět.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat formou emailu. Zpracování údajů z cookies je možné omezit nebo zrušit nastavením webového prohlížeče subjektu.

Právo obrátit se na Správce a na dozorový úřad

Pokud se subjekt údajů domnívá, že Správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s příslušnými předpisy nebo těmito Zásadami, má právo se obrátit na Správce a požádat o vysvětlení, případně nápravu a odstranění závadného stavu. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit také na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto Zásady jsou platné od 25. 5. 2018.

Za zavolání 602 780 229 nic nedáte.
První konzultace stojí 0,– Kč.

    Kopii najdete ve své poštovní schránce. Odesláním vyjádříte souhlas spravidly ochrany osobních údajů.